Algemene voorwaarden

Betaling geschied zoals vermeld bovenaan factuur.
Indien de betaling niet gebeurd zoals vermeld binnen de termijn vermeld op de factuur, zal een supplement van 10% van de factuurwaarde dienen bijgerekend te worden met een minimum van € 50.
Het geleverd materiaal blijft eigendom van Qphonerepair zolang het totaal verschuldigde bedrag niet contant betaald of overgeschreven is op onderstaand rekeningnummer. Klachten i.v.m. verborgen gebreken moeten onmiddellijk na de ontdekking worden meegedeeld op straffe van verval. Klachten moeten aangetekend en gedetailleerd worden verstuurd.
De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.
De aansprakelijkheid van Qphonerepair ten opzichte van de Koper is beperkt tot de schade waarvoor en voor zover Qphonerepair overeenkomstig dwingend rechtelijke bepalingen aansprakelijk gesteld kan worden. Indirecte schade(waaronder gevolgschade) en/of immateriële schade is/zijn uitgesloten.
Qphonerepair is niet aansprakelijk voor de gevolgschade ontstaan door het niet of gedeeltelijk werken van de installatie, met name financiële schade ontstaan door de niet gerealiseerde opbrengst van de installatie.
Schade dient zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen de week na het constateren van de schade, aan Qphonerepair gemeld te worden.